Kosterman Milieutechniek

Certificering

Kosterman Milieutechniek BV is KWALIBO gecertificeerd (SIKB 2000: protocol 2001, 2002 en SIKB 6000: protocol 6001).

Alle vormen van bodemonderzoek, geohydrologisch en historisch onderzoek

verkennend- nulsituatiebodemonderzoek NEN 5740, partijkeuringen, asbestinventarisatie (bij sloop)

opstellen saneringsplan, bodemsanering & milieukundige begeleiding

Monstername en chemische analyse grond en grondwater

Akkoestisch onderzoek

Vaststellen van een nulsituatie (protocol 2001, 2002)
Bij het huren, verhuren of pachten van een onroerend goed of een terrein kan het verstandig zijn vast te leggen wat de bodemeigenschappen van dat moment zijn, het vastleggen van de zogenaamde nulsituatie. Indien u in een later stadium de overeenkomst wilt beëindigen, wordt u in dat geval niet onverwachts geconfronteerd met verontreinigingen die ‘van vóór uw tijd’ moeten zijn.
Mlieukundige begeleiding, processtruring en verificatie (protocol 6001)

Alvorens met een bodemsanering kan worden gestart dient er eerst een saneringsplan, dan wel een plan van aanpak, te worden opgesteld. Hierin zijn de verontreinigingssituatie, de manier van verwijderen van de verontreiniging, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden vastgelegd.

Nadat de ontgravingswerkzaamheden zijn afgerond worden er controlemonsters genomen van de wanden en de "putbodem". Deze controlemonsters worden geanalyseerd op de in het saneringsplan vastgelegde parameters. Indien de analyseresultaten voldoen aan de terugsaneerwaarde kan de grondsanering worden afgerond door de "put" aan te vullen met schone grond.

Van de uitgevoerde sanering wordt in een evaluatierapport vastgelegd of aan de doelstelling is voldaan.


Saneringsonderzoek en opstellen saneringsplan
Het opstellen van een saneringsplan is maatwerk. Wanneer in het beginstadium niet de goede  koers wordt genomen dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor het vervolgtraject.

Sanering

Alvorens met een bodemsanering kan worden gestart dient er eerst een saneringsplan, dan wel een plan van aanpak, te worden opgesteld. Hierin zijn de verontreinigingssituatie, de manier van verwijderen van de verontreiniging, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden vastgelegd.

Nadat de saneringswerkzaamheden zijn afgerond worden er controlemonsters genomen van grond en grondwater (protocol 6001). Deze controlemonsters worden geanalyseerd op de in het saneringsplan vastgelegde parameters. Indien de analyseresultaten voldoen aan de terugsaneerwaarde kan de grondsanering worden afgerond.

Van de uitgevoerde sanering wordt in een evaluatierapport vastgelegd of aan de doelstelling is voldaan.

Afvalwaterbemonstering

In het kader van milieuvergunningen worden bij het bedrijfsleven periodiek afvalwatermonsters genomen en chemisch analytisch onderzocht en getoetst aan de door de overheid en/of waterschap vastgestelde lozingsnormen.

Bij overschrijding van de norm wordt aan het betreffende bedrijf geadviseerd op welke wijze de bedrijfsvoering dient te worden aangepast om binnen de norm te blijven. Veelal worden hierbij zeer pragmatische oplossingen aangedragen.


partijbemonstering

Bij de realisatie van een werk of landschappelijke (her)inrichting van een locatie kan grond vrijkomen. Volgens de huidige wetgeving mag deze grond niet zomaar elders gebruikt of gestort worden. De rijksoverheid streeft naar het hergebruiken van grond. Het door de overheid gehanteerde uitgangspunt hierbij is dat deze bouwstoffen geen negatieve kwaliteitsbelasting veroorzaken van de bodem waar het hergebruik plaats gaat vinden.

Het Besluit bodemkwaliteit geeft een handleiding voor het bepalen van de kwaliteit van de her te gebruiken grond in relatie tot bodemfunctieklasse.


Algemeen

korte lijnen

kwaliteit

goede prijs/kwaliteit verhouding

onafhankelijkheid

vrijblijvend offerte


vriendelijke groet,

 ing. R. Kosterman

W. van Collenstraat 75

3621 CL  Breukelen

tel.: 0346 263597

fax: 0346 250239

e-mail: info@kosmt.nl